EL | EN | BG

ECORESET - Τεχνικές Ανάκτησης & Διαχωρισμού Α.Ε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ECORESET ΑΕ»

Η εταιρεία ECORESET ΑΕ έχοντας πάντα ως γνώμονα την παραγωγή πρώτων υλών και την παροχή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της, τον σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ανάπτυξη και υιοθέτηση παραγωγικών διαδικασιών περιβαλλοντικά φιλικών και στοχεύοντας σε μία ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την φύση, αποφάσισε να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Προτύπων ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007. Η προσέγγιση της ποιότητας, του περιβάλλοντος και της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία αποτελεί συνεχή και αυστηρά καθορισμένη διαδικασία που εξασφαλίζει τις εγγυήσεις για την συνεπή παρουσία της εταιρείας στον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται. Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, η εταιρεία επιδιώκει η συνεχής ποιοτική βελτίωση των προϊόντων της να συνδυάζεται με τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

Βασικό κίνητρο αποτελεί:

 • η αποτελεσματική παρακολούθηση της Νομοθεσίας και η εφαρμογή της σε όλα τα πεδία των δραστηριοτήτων της εταιρείας
 • η αναζήτηση της βελτίωσης του εσωτερικού συστήματος λειτουργίας
 • η αναζήτηση της επίδοσης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
 • η απόκτηση τεχνογνωσίας για την πληρέστερη διεκπεραίωση των εργασιών και κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών
 • η δημιουργία ενός «καναλιού» εξωτερικής επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται αφενός η σαφής αποτύπωση των απαιτήσεων τρίτων μερών (πελατών, προμηθευτών, κρατικών ή άλλων φορέων) και η σαφής δήλωση από την πλευρά της εταιρείας του τρόπου κάλυψής τους
 • η εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
 • η συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος, η Διοίκηση θέτει στόχους για το περιβάλλον, την ποιότητα και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία καθώς και για την γενική αναπτυξιακή της πορεία, οι οποίοι ανασκοπούνται ετησίως ως προς το βαθμό υλοποίησης τους, εγκρίνονται νέοι ή τροποποιούνται παλαιότεροι ανάλογα με την απόδοση της εταιρείας και τις νέες συνθήκες στο χώρο δράσης της.

Η εταιρεία μέσω της Διοίκησης αυτής δεσμεύεται για :

 • την συστηματική παρακολούθηση και τήρηση των κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων που αφορούν στην λειτουργία και τις δραστηριότητές της
 • την συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων για θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος & Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, την εκτέλεση κάθε απαιτούμενης ενέργειας που θα συμβάλει στην συνεχή βελτίωση του Συστήματος καθώς και την ενθάρρυνση του προσωπικού της για την ενεργό συμμετοχή του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο με σκοπό την βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος
 • την συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας και τήρησης των κανόνων που διέπουν την λειτουργίας της σε όλα τα επίπεδα: προμήθειες - παραγγελίες – αποθήκευση - διακίνηση
 • την διαρκή προσπάθεια τυποποίησης των διαδικασιών λειτουργίας της κατά τρόπο που να προάγει και να διασφαλίζει παροχή φιλικής και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και ανάπτυξη δεσμών αρμονικής συνεργασίας με τους πελάτες και προμηθευτές της
 • την αποτελεσματική επίλυση θεμάτων που απασχολούν τους πελάτες της με άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους
 • την λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος συμμορφούμενη με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους
 • τη λήψη μέτρων για την μείωση της πιθανότητας εμφάνισης συμβάντος αναφορικά με τη Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • τον καθορισμό αντικειμενικών σκοπών για το περιβάλλον ώστε να υπάρχει αποτελεσματική παρέμβαση σε περιβαλλοντικά θέματα
 • την αξιολόγηση και βελτίωση της συνολικής Περιβαλλοντικής της Επίδοσης, με κατάρτιση και υλοποίηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη των συγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων, και πάντα με καθορισμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης
 • την υιοθέτηση κα εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική παραγωγική λειτουργία της
 • την βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής της συμπεριφοράς ιδιαίτερα σε θέματα Πρόληψης της Ρύπανσης του περιβάλλοντος και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Κινδύνων
 • την εδραίωση της έννοιας της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος, το οποίο εμπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στην εταιρεία
 • την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
 • την συστηματική ενημέρωση της επιχείρησης στις εξελίξεις του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται
 • την συνεχή παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις απαιτήσεις των πελατών της και της Νομοθεσίας
 • την παροχή ανθρώπινων και οικονομικών πόρων καθώς και εξοπλισμού, ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Συστήματος
 • τη συνεχή βελτίωση μέσω της ανάπτυξης της αξιολόγησης διαδικασιών και των σχετικών δεικτών
 • την προώθηση του ανοικτού διαλόγου και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού
 • την αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση της από την ευρύτερη συνεργασία με τους πελάτες της και την μη κοινοποίηση αυτών σε τρίτα μέρη
 • τη συνεχή βελτίωση της επίδοσης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
 • να προλαμβάνει καταστάσεις που σχετίζονται με τραυματισμούς και ασθένειες του προσωπικού
 • τη συμμόρφωση με την σχετική εργατική νομοθεσία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 19300

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1: Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 19300

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 2: Θέση Αγιος Γεώργιος, Ασπρόπυργος 19300

ΤΗΛ: 210 5584373

FAX: 210 5584231

E-mail: contact@ecoreset.gr