EL | EN | BG

ECORESET - Recovery & Separation Techniques S.A.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Съдържание – Права на интелектуална и индустриална собственост

Използването на уебсайта http://www.ecoreset.gr/ (наричан по-долу за краткост "уебсайтът") се урежда от тези условия и изисквания, които потребителите / посетителите на уебсайта безрезервно приемат при ползването му.

Уебсайтът исъдържанието му, включително текстовете, изображенията и снимките са интелектуална и индустриална собственост на ТЕХНИКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И СЕПАРАЦИЯ ΑКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО (наричено по-долу за краткост „Дружеството") или на нейните филиали и са защитени от съответните разпоредби на гръцкото, общностно и международно то право, при спазване на правата на всяко трето лице. Търговските марки, които се появяват на този уебсайт принадлежат на Компанията или на дъщерни дружества.

Съдържанието на уебсайта може да бъде използвано само за информационни цели, и в никакъв случай за търговски цели. Забранява се по всякакъв начин възпроизвеждането, репродукцията, публикуването, предаването, изменението, показването или експлоатацията на съдържанието или части от уебсайта, без предварително писмено разрешение.

Отговорност на Компанията

Компанията, въпреки положените от нея разумни усилия относно това съдържанието да уебсайта да съдържа пълна, точна, достоверна и навременна информация, не може да гарантира точността на тези данни. Във всеки случай, потребителите и посетителите на уебсайта признават и приемат, че, предвид естеството на интернета, Компанията не може да не бъде в състояние да упражнява пълен контрол над цялото съдържание и сигурността на Уебсайта. Поради тази причина, Компанията не е обвързана, не предоставя гаранция и не поема отговорност или задължения по отношение на сигурността и съдържанието на уебсайта. Компанията не носи отговорност за каквито и да било вреди, причинени на потребителя от достъпа или от невъзможността за достъп до Уебсайта или от използването на съдържащата се тук информация.

Връзки към други уебсайтове (links)

Уебсайтът, с помоща на "автоматични връзки" (links) прави препратки към други сайтове, чийто доставчици носят пълна отговорност за безопасността, законосъобразността и валидността на съдържанието им. Поради това, Компанията не носи отговорност за съдържанието или политиката на управление на данните от тези уебсайтове. Достъпът на потребителя до тях се извършва единствено под негова собствена отговорност.

Защита на личните данни

Управлението на всички лични данни, въведени от посетителите на Уебсайта (молби за работа, CV-та и т.н.), ще бъде в съответствие със Закон 2472/1997.

Потребителите, които доброволно предоставят личните си данни, се съгласяват и приемат, че само Компанията и нейните дъщерни дружества имат достъп до тази информация.

Потребителите могат да упражняват правото си на информация, достъп и / или по-нататъшна обработка на техните данни в съответствие с членове 11 и 13 от Закон 2472/1997.

Приложимо законодателство

Използването на този уебсайт се управлява от гръцкото законодателство, а съдилищата на Атина са компетентни за разрешаване на всички спорове.

КОНТАКТИ

СЕДАЛИЩЕ - ОФИСИ – СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ: Локация Прари Мустаки, аспропиргос, П.К. 19300

ЗАВОД 1: Локация Прари Мустаки, аспропиргос, П.К. 19300

ЗАВОД 2: Локация Аг. Георгиос, Аспропиргос, П.К. 19300

ТЕЛ: +30 210 5584373

FAX: +30 210 5584231

E-mail: contact@ecoreset.gr